Photo: ALEXANDER PAPACOSTA
Assistant photographers: Christos Georgiou, Marzi aalinezha, Alex Vavinov
Style: LOIZOS SOFOKLEOUS
Makeup: CHLOE VOTSI
Hair: Panagiotis Ashiotis
Model: Evgenia