Photo: Alexander Papacosta
Style: Loizos Sofokleous
Assistant photographer: Adam Nicolaou
Hair & Makeup: Anastasia Stacie Vanelli
Model: Elisa Janson